Робочі програми навчальних дисциплін

освітньо-професійної програми "Інформатика" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, заочна форма навчання

За навчальним планом заочної форми навчання (для вступників 2017 та 2018 років)

Код НАЗВА 0 сем 1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 7 сем 8 сем 9 сем 10 сем
Обов'язкові дисципліни
ННД.01 Вступ до університетських студій 1 1
ННД.02 Українська та зарубіжна культура 3
ННД.03 Філософія 4
ННД.04 Соціально-політичні студії 2
ННД.05 Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності 3
ННД.06 Іноземна мова 3 3 4 4 1
ННД.08 Науковий образ світу 3
ННД.09 Екологічні й економічні процеси та їх моделювання 4
ННД.10 Алгебра та геометрія 5 4 3
ННД.11 Математичний аналіз 3 4 4 3
ННД.12 Дискретна математика 2 3 3
ННД.13 Програмування 3 4 3
ННД.14 Математична логіка 6
ННД.15 Теорія алгоритмів 5
ННД.16 Об'єктно-орієнтоване програмування 4
ННД.17 Інструментальні середовища та технології програмування 5
ННД.18 Бази даних та інформаційні системи 5
ННД.19 Системне програмування 4
ННД.20 Інформаційні технології 4
ННД.21 Теорія прийняття рішень 3
ННД.22 Виробнича практика 6
ННД.23 Підготовка кваліфікаційної роботи бакалавра 6
ДВВ.01 Диференціальні рівняння 6
ДВВ.02 Теорія ймовірностей 3
ДВВ.03 Математична статистика 4
ДВВ.04 Основи дослідження операцій 4
ДВВ.05 Дослідження операцій 4
ДВВ.06 Архітектура обчислювальних систем та комп'ютерні мережі 4
ДВВ.07 Чисельні методи 3
ДВВ.08 Теорія програмування 4
ДВВ.09 Алгебраїчні структури, криптографія та захист інформації 5
ДВВ.10 Обчислювальна геометрія та комп'ютерна графіка 4
ДВВ.11 Теорія керування та основи робототехніки 4
ДВВ.12 Розподілене та паралельне програмування 3
ДВВ.13 Інтелектуальні системи 4
Вибіркові компоненти
Згідно з п.п. 2.2.2-2.2.7 «Положення про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір дисциплін» здобувачі освіти мають безумовне право обрати навчальні дисципліни з обов’язкових та вибіркових частин навчальних планів інших спеціальностей того самого рівня, а за умови погодження із деканом факультету / директором інституту - з програм іншого рівня.
Вибір за блоками

Студент може обрати один блок навчальних дисциплін
Вибірковий блок "Інтелектуальні інформаційні технології"
ДВС.1.01 Обчислювальні моделі та багаторозрядна арифметика 3
ДВС.1.02 Побудова та аналіз алгоритмів 3
ДВС.1.03 Основи криптографії 4
ДВС.1.04 Основи комп'ютерних алгоритмів 4
ДВС.1.05 Нейронні мережі та основи комп'ютерної лінгвістики 4
ДВС.1.06 Складність алгоритмів 3
ДВС.1.07 Проблеми рефакторингу 3
ДВС.1.08 Системи паралельного програмування 4
ДВС.1.09 Теорія квантових обчислень 4
ДВС.1.10 Основи розпізнавання образів 3
ДВС.1.11 Курсова робота 2
Вибірковий блок "Теорія та технологія програмування"
ДВС.2.01 WEB-технології 3
ДВС.2.02 Тестування та верифікація програм 3
ДВС.2.03 Парадигми та технології програмування 4
ДВС.2.04 Розробка ПЗ під мобільні платформи 4
ДВС.2.05 Методи паралельних обчислень 4
ДВС.2.06 Основи Data Mining 3
ДВС.2.07 Коректність програм та логіки програмування 3
ДВС.2.08 Розробка бізнес-аналітичних систем 4
ДВС.2.09 Методи специфікації програм 4
ДВС.2.10 Композиційна семантика SQL-подібних мов 3
ДВС.2.11 Курсова робота 2
Вибірковий блок "Інформаційні технології та системи"
ДВС.3.01 Парадигми програмування 3
ДВС.3.02 Автомати та формальні мови 3
ДВС.3.03 Структури даних і алгоритми 4
ДВС.3.04 Розробка програмного забезпечення 4
ДВС.3.05 Інтелектуальна обробка даних 4
ДВС.3.06 Проблеми штучного інтелекту 3
ДВС.3.07 Операційні системи з розподілом часу 3
ДВС.3.08 Нейромережі та нейрообчислення 4
ДВС.3.09 Розпізнавання образів та аналіз сцен 4
ДВС.3.10 Природні людинокомп’ютерні інтерфейси 3
ДВС.3.11 Курсова робота 2
Вибір з переліку

Перелік навчальних дисциплін для вибіркової складової та робочі програми навчальних дисциплін представлено на офіційному сайті факультету комп'ютерних наук та кібернетики: http://csc.knu.ua/uk/selected-subjects та http://csc.knu.ua/uk/programs
Вибірковий перелік 1
ДВС.4.01.01 Алгоритміка 4
ДВС.4.01.02 Прикладні алгоритми 4
ДВС.4.01.03 Функціональний аналіз 4
Вибірковий перелік 2
ДВС.4.02.01 Комп'ютерне моделювання та обчислювальний експеримент 3
ДВС.4.02.02 Чисельні методи в інженерних дослідженнях 3
ДВС.4.02.03 Прикладні задачі стійкості 3
Вибірковий перелік 3
ДВС.4.03.01 Аналіз даних 4
ДВС.4.03.02 Математичні методи обробки інформації 4
ДВС.4.03.03 Сучасні технології баз даних 4
ДВС.4.03.04 Інтелектуальний аналіз фінансових даних 4
Вибірковий перелік 4
ДВС.4.04.01 Математичне моделювання 3
ДВС.4.04.02 Методи моделювання систем 3
ДВС.4.04.03 Статистичне моделювання в задачах штучного інтелекту 3
Вибірковий перелік 5
ДВС.4.05.01 Операційні системи для мобільних платформ 3
ДВС.4.05.02 Unix-подібні операційні системи 3
ДВС.4.05.03 Стохастичні слгоритми 3
Вибірковий перелік 6
ДВС.4.06.01 Хмарні обчислення 3
ДВС.4.06.02 Розподілені обчислення 3
ДВС.4.06.03 Розпізнавання жестів з використанням нейромереж 3
Вибірковий перелік 7
ДВС.4.07.01 Інформаційні технології в менеджменті 3
ДВС.4.07.02 Телекомунікаційні технології 3
ДВС.4.07.03 Методи комунікативної взаємодії 3