Кафедра
ОМ

Завідувач кафедри — доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Ляшко С.І.
Факультет комп’ютерних наук та кібернетики, Кафедра Обчислювальної математики
Кафедра обчислювальної математики готує спеціалістів в області чисельного аналізу, оптимального керування та математичного моделювання.
При кафедрі працює науково-дослідна лабораторія обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ. Завідувач лабораторії — кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник Стеля О.Б.
Математичний аналіз, функціональний аналіз, рівняння математичної фізики, теорія функцій комплексної змінної, програмування, чисельні методи, методи оптимізації.

Кафедра Обчислювальної математики

22

Викладача

6 професорів та докторів наук, 11 доцентів та кандидатів наук

26

Курсів

Співробітники кафедри читають 26 нормативних та спеціальних курсів

57

Років

Кафедра обчислювальної математики була заснована у грудні 1967 року

Штат кафедри:

ПІБ: Кабінет Наукові інтереси
Проф. Ляшко Сергій Іванович 216 інформатика, моделювання та оптимізація систем
Проф. Чикрій Аркадій Олексійович 212 прикладний нелінійний аналіз, теорія функцій дійсної змінної, математична теорія керування, теорія динамічних ігор, теорія пошуку рухомих об'єктів
Проф. Задірака Валерій Костянтинович 213 теорія обчислень, математичне моделювання, цифрова обробка сигналів, інформаційна безпека
Проф. Гладкий Анатолій Васильович 210 методи математичного моделювання стаціонарних (нестаціонарних) задач прикладної математики і екології, чисельно-аналітичні методи моделювання хвильових процесів, які описуються еліптичними (параболічними типу Шредінгера) хвильовими рівняннями з комплексним несамоспряженим оператором
Проф. Номіровський Дмитро Анатолійович 214 теорія оптимального керування, рівняння в частинних похідних, функціональний аналіз
Проф. Рубльов Богдан Владиславович 236 обчислювальна геометрія, обчислювальна топологія
Проф. Хіміч Олександр Миколайович 212 теорія збурень та похибок, чисельні методи та комп'ютерні алгоритми, методи паралельних обчислень, програмне забезпечення, інтелектуальні комп'ютерні системи, математичне моделювання
Проф. Клюшин Дмитро Анатолійович 214 обчислювальна математика, математичне моделювання, статистична теорія розпізнавання образів, біометрія і біоінформатика, функціональний аналіз
Проф. Семенов Володимир Вікторович 217 варіаційні задачі, теорія оптимального керування, рівняння в частинних похідних, функціональний аналіз, наближені алгоритми
Доц. Сандраков Генадій Вікторович 212 асимптотичні методи, теорія усереднення, рівняння математичної фізики, математична гідродинаміка, варіаційні задачі, обчислювальна математика, моделювання, функціональний аналіз
Доц. Гончаренко Юрій Вікторович 209 математичний аналіз
Доц. Аджубей Лариса Трохимівна 209 теорія оптимального керування та спостереження, математичні методи в економічних дослідженнях
Доц. Александрович Ірина Миколаївна 210 інтегральне зображення розв'язків рівняння Гельмгольця та ітераційного осесиметричного рівняння Гельмгольця, диференціальні та інтегральні оператори, що визначають розв'язки рівнянь та систем еліптичного та гіперболічного типів
Доц. Гаркуша Василь Ігоревич 213 варіаційні задачі, теорія оптимального керування, рівняння в частинних похідних, прикладні задачі аеро-гідро механіки, алгоритми керування та фільтрації
Доц. Кашпур Олена Федорівна 213 наближення нелінійних операторів, спектральна теорія операторів, рівняння в частинних похідних
Доц. Кузьмін Анатолій Володимирович 213 рівняння в частинних похідних, чисельні методи для задач руху рідини, математичні методи обробки результатів дистанційного зондування землі, математичні методи аналізу сучасної земельної політики в Україні
Доц. Молодцов Олександр Ілліч 208 класичний та сучасний математичний аналіз, чисельні методи в задачах математичної фізики
Доц. Риженко Андрій Іванович 213 теорія чисельних методів, чисельні методи для задач математичної фізики в криволінійних ортогональних координатах, чисельні методи розв'язування задач тепломасопереносу
Доц. Черній Дмитро Іванович 407 рівняння в частинних похідних, обчислювальні методи для сингулярних інтегральних рівнянь, обчислювальні технології для вихрових течій та еволюційних процесів
Доц. Анікушин Андрій Валерійович 215 лінійні операторні рівняння, диференціальні та інтегро-диференціальні рівняння з частинними похідними, функціональний аналіз
Асис. Оноцький В'ячеслав Валерійович 237 розробка алгоритмів та програмних комплексів розв'язування задач чисельного моделювання для систем Нав'є-Стокса, параболічних та гіперболічних рівнянь, різницеві алгоритми, задачі ідентифікації та оптимального керування, СЛАР та ЗЛП з погано обумовленими матрицями
Асис. Голубєва Катерина Миколаївна 215 обчислювальна математика, математичне моделювання, статистична теорія розпізнавання образів
Асис. Гуляницький Андрій Леонідович 215 обчислювальна математика, математичне моделювання, статистична теорія розпізнавання образів
Асис. Денисов Сергій Вікторович 215 методи оптимізації