Кафедра
САТР

Завідувач кафедри — професор, доктор фізико-математичних наук Наконечний О.Г.
Факультет комп’ютерних наук та кібернетики, Кафедра Системного аналізу та теорії прийняття рішень
Кафедра здійснює підготовку бакалаврів за професійним спрямуванням "системний аналіз та теорія прийняття рішень" та спеціалістів та магістрів по спеціальності "Соціальна інформатика".
З 2001 року разом з кафедрами дослідження операцій та прикладної статистики проводиться щорічна Міжнародна конференція "Prediction and Decision Making under Uncertainties".
Ієрархічні автоматизовані сиcтеми управління, системи та методи підтримки прийняття рішень, основи менеджменту, комп'ютерні мережі.

Кафедра Системного аналізу та теорії прийняття рішень

10

Викладачів

6 професорів та докторів наук, 4 доцента та кандидата наук

32

Курсів

Співробітники кафедри читають 32 нормативних та спеціальних курсів

32

Років

Кафедра системного аналізу та теорії прийняття рішень заснована в 1988 році

Штат кафедри:

ПІБ: Кабінет Наукові інтереси
Проф. Наконечний Олександр Григорович 307 проблеми прийняття рiшень в умовах невизначеностi та проблеми системного аналiзу процесiв рiзної природи
Проф. Акіменко Віталій Володимирович 604 лінійні та нелінійні моделі популяційної динаміки, біоматематика, моделі оптимального керування розподіленими системами, системи інтегро - диференційних рівнянь у частинних похідних, теорія різницевих схем, прикладні методи системного аналізу.
Проф. Мащенко Сергій Олегович 403 теорія прийняття рішень, прийняття рішень в умовах конфлікту, невизначеності та нечіткої інформації.
Проф. Семенова Наталія Володимирівна 403 розробка та дослідження моделей і методів дискретної оптимізації, а також задач з неоднозначно заданими даними, аналіз стійкості та розв'язуваності векторних дискретних оптимізаційних задач.
Проф. Івохін Євген Вікторович 404 дослiдження стiйкостi динамiчних систем, методи пiдтримки прийняття управлiнських рiшень та розробка i впровадження автоматизованих iнформацiйних систем з використанням баз даних.
Доц. Доленко Галина Олександрівна 403 системна оптимізація, методологія управління розвитком соціально-економічних систем.
Доц. Зінько Петро Миколайович 604 розробка числових алгоритмiв розв'язування стохастичних мiнiмаксних задач, розробка алгоритмiв iдентифiкацiї динамiчних об'єктiв, розробка числових методiв розв'язування задач Кошi i крайових задач, якi базуються на теорiї розв'язуючих операторiв, розробка систем моделювання поширення забруднень в повiтряному i водному середовищах, застосування алгоритмiв теорiї розв'язуючих операторiв в медицинi, радiотехнiцi та екологiї.
Доц. Тимашов Олександр Олександрович комп'ютерні інформаційно-керуючі системи в різноманітних галузях.
Асис. Демиденко Сергій Володимирович 609 задачі спостереження в умовах невизначеності для лінійних систем, геоінформаційні системи.