Науково-дослідні лабораторії та сектори

Тематика наукових досліджень:

 • розробка нових методів теорії прийняття рішень та прогнозування процесів в умовах детермінованих, стохастичних та нечітких невизначеностей
 • створення алгоритмічного і програмного забезпечення для систем аналізу процесів різної природи

ПІБ: Кабінет Наукові інтереси
п.н.с. Подлипенко Юрiй Костянтинович 604 математична фiзика, теорiя оцiнювання в умовах невизначеностi для рiвнянь з частинними похiдними
ст.н.с. Капустян Олена Анатолiївна 402 задачi мiнiмаксного оцiнювання та прогнозування; системний аналiз та теорiя прийняття рiшень
зав. НДС Пашко Анатолій Олексійович 405 теорія випадкових процесів, статистичне моделювання, інтелектуальний аналіз даних, захист інформації
м.н.с. Назарага Інна Михайлівна 609 моделювання та прогнозування економічних процесів з використанням сучасних інформаційних технологій
м.н.с. Протасова Ксенія Дмитрівна 609 інформаційні системи, теорія графів
м.н.с. Зінько Тарас Петрович 609 методи класифікації та кластеризації в прикладних задачах, розпізнавання образів
п.і. Коробко Тетяна Вікторівна 402
п.і. Лосєва Марія Вікторівна 604
ПІБ: Кабінет Наукові інтереси
зав. НДС Буй Дмитро Борисович 603 теорія програмних алгебр композиційного типу, теорія нерухомих точок, теорія баз даних, композиційна семантика мови SQL, сучасні CASE-засоби
м.н.с. Парфірова Тетяна Сергіївна 603
н.с. Поляков Сергій Анатолійович 603
с.н.с Сільвейструк Людмила Миколаївна 603
і.п. Бондар Алла Василівна 603
і.п. Шишацька Олена Володимирівна 603 формальна розробка програм, програмні алгебри, багатозначні логіки

Тематика наукових досліджень

 • інтелектуальна обробка даних та алгоритмічні аспекти обчислень
 • математичні методи теорії можливостей та її застосування
 • інформаційно-комунікаційні технології соціального спрямування

Наукові проекти

 • Проект фундаментального спрямування № 11БФ015-05 "Створення теоретичних основ методів та програмних засобів інтелектуалізації інформаційно–комунікаційних та трансформерних технологій" в рамках комплексної наукової програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Інформатизація суспільства" (замовник МОН України).
 • Проект прикладного спрямування № 14БП015-06 "Методи та комп'ютерні засоби для розпізнавання та моделювання комунікаційної інформації" в рамках комплексної наукової програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Інформатизація суспільства" (замовник МОН України).

Досягнення

 • Розроблені нові методи моделювання і розпізнавання образної візуальної інформації, мімічних та психоемоційних станів людини, голосової мовної інформації, кластеризації і класифікації інформації, нові методи дослідження жестових мов спілкування, створення комп'ютерних систем для медицини та освіти, побудови нових безконтактних інтерфейсів з комп'ютером, вирішення проблем перетворення текстової інформації у голосову і жестову форми.
 • ІТ вивчення жестової мови впроваджена на державному рівні, доступна для всіх користувачів і використовується як Стандарт відтворення жестової інформації. Методи адаптації впроваджені у систему керування промисловими роботами. Проходять стадію впровадження ІТ розпізнавання емоцій, озвучення текстів українською мовою, реабілітації хворих і т.п.

Публікації

 1. Афонін А.О., Лялецький О.О. Про інтелектуальні та інтерфейсні засоби систем автоматизації доведень теорем. // Вісник Київського національного університету, 2014, №.4, с. 125-128.
 2. Лялецький О.О. Елементарне доведення теореми нормалізації для βη-редукції. // Вісник Київсь-кого університету, Серія: фіз.-мат. науки, 2014, № 1, с. 158-160.
 3. Лялецкий А.А. Новые доказательства важных теорем бестипового экзистенциального λ-исчисления. // Кибернетика и системный анализ, № 4, 2014, с. 53-63
 4. Афонін А.О., Лялецький О.О. Навчально-методичний посібник "Стислі нотатки з дискретної математики. Числа, множини, функції, відношення". // Арталекс-принт, 2014, 58 с.
 5. Касьянюк В.C. Адаптивні антенні решітки: парето-оптимальне оцінювання. // Науковий вісник Чернівецького університету. Комп'ютерні системи та компоненти, Т. 4, Вип. 4, 2013. — с. 95-99.
 6. Гаркуша Н.І. Про стійкість ненульового стану рівноваги однієї моделі взаємодії соціальних прошарків суспільства. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фіз.-мат. науки, вип. 2, 2014. – с. 104-107.
 7. Голік А.О., Донченко В.C. Застосування матричних векторів ознак у задачі розпізнавання дактильної мови жестів. // Системні дослідження та інформаційні технології, № 2, 2014, с. 102-114.
 8. A. Golik Standardization of geometrical characteristics in gesture recognition. // International Journal "Information Theories & Applications", 2014, Vol. 21, Number 1, pp. 48-53.
 9. Гаркуша Н.І., Горбачук В.М. Втрата ефективності в рівновагах Неша. // Математичне моделювання в економіці, №1, 2013. – с. 20-24.
 10. Гаркуша Н.І. Динаміка моделі Гудвіна з післядією. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фіз.-мат. науки, вип.4, 2013. – с. 89-93.
 11. Гаркуша Н.І. Динаміка нелінійної моделі системи популяцій Леслі. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: кібернетика, вип.3, 2013. – с. 23-27.
 12. Голік А.О., Донченко В.C. Стандартизація геометричних характеристик в задачі розпізнавання дактильної мови жестів. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фіз.-мат. науки, вип.4, 2013. – с. 100-103.
 13. A. Golik, V. Donchenko Matrix feature vectors and Hu moments in gesture recognition. // International Journal "Information Technologies & Knowledge", vol. 7, Number 4, 2013, P.380-391.
 14. A. Golik, V. Donchenko Matrix feature vectors in speech and gesture recognition. // International Journal "Information Theories & Applications", vol. 20, Number 2, 2013, P.143-155
 15. Голік А.О., Донченко В.С. Застосування еліпсоїдальної та ортогональної відстаней відповідності у задачах розпізнавання мови та жестів. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фіз.-мат. науки, вип.1, 2013. – с. 146-155.
 16. Гаркуша Н.І. Про близькість моделей динаміки Вольтера та Гудвіна. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фіз.-мат. науки, вип.2, 2013. – с. 131-134.
 17. Касьянюк В.С., Малютенко Л.М. Кластеризація даних з використанням теорії можливостей. // Наукові записки НаУКМА. Том 151. Комп'ютерні науки. – К., 2013. – 5 с.
 18. V. Kasyanyuk, I. Volchyna Problem of restoring the functions-signals by finite set of data with errors. // International Journal "Information Models and Analyses", 2013, Vol.2, No.4. – P.361-369.
 19. Заворотний А.Л., Касьянюк В.С. Парето-оптимальное восстановление функциональных зависимостей по нечетким данным. // Электронное моделирование, 2013, т. 35, №2. – с. 3-13.
 20. Лялецький О.О. Декартові властивості категорії умовно повних векторних решіток. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фіз.-мат. науки, №.3, 2012 С. 109-111.
 21. Голік А.О. Формування векторів ознак: реалізація алгоритмів розпізнавання мовної інформації засобами паралельних обчислень. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фіз.-мат. науки, вип.3, 2012. – с. 141-151.
 22. Бычков А.С., Иванов Е.В., Касьянюк В.С. Теоретико-возможностный подход к моделированию систем нечеткой структуры. // Математические машины и системы. – 2012. – № 4. – с. 115-124.
 23. Касьянюк В.С., Малютенко Л.М., Польща М.В. Моделювання нечітких множин засобами теорії можливостей. // Наукові записки НаУКМА. Том 138. Комп'ютерні науки. – К., 2012. – с. 30-34
 24. Бичков О.С., Заворотний А.Л., Касьянюк В.С. Відновлення параметрів керованого об'єкта як задача багатокритеріальної оптимізації за Парето. // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии, вип. 55, 2012р. – Х.:ХАИ, с.4-20
 25. A. Zavorotnyy, V. Kasyanyuk Pareto-optimum approach to mathematical modeling of odours identification system. // International Journal "Information Models & Analyses", vol. 1, №2, 2012р., p. 157-161.
 26. V. Kasyanyuk, I. Volchyna About possibility-theoretical method of piecewise-linear approximation of functional dependencies in problem of odors recognition. // International Journal "Information Models & Analyses", vol. 1, №2, 2012р., p. 162-169.
 27. Касьянюк В.С., Заворотний А.Л. Математическое моделирование электронного носа как задача парето-оптимизации. // Электронное моделирование, 2012р., Т. 34, №1. – с. 121-125.
ПІБ: Кабінет Наукові інтереси
зав. НДС Касьянюк Веда Станіславівна 38-2 математичне моделювання та обчислювальні методи, системний аналіз та теорія оптимальних рішень, прийняття рішень в умовах невизначеності, теоретико-імовірнісні та теоретико-можливісні методи обробки та інтерпретації результатів експерименту та застосування цих методів у задачах оптимального оцінювання, відновлення функціональних залежностей, розпізнавання та математичного моделювання
с.н.с. Лялецький Олександр Олександрович 38-2 лямбда-числення, теорія моделей, загальна алгебра, теорія груп
н.с. Заворотний Андрій Леонідович 38-2 теоретико-ймовірні та теоретико-можливісні методи обробки та інтерпретації результатів експерименту та застосування цих методів у задачах оптимального оцінювання, відновлення функціональних залежностей, розпізнавання та моделювання
п.і. Вольчина Ірина Іванівна 38-2 логіко-математичні специфікації та створення систем пошуку доведень, розробка методів та інформаційних технологій для моделювання і розпізнавання жестової інформації
п.і. Гаркуша Наталія Іванівна прийняття рішень, математичне моделювання, сучасні методи обробки даних, математичне моделювання і аналіз моделей популяції, побудова моделей соціальних шарів суспільства, системний аналіз та теорію оптимальних рішень, прийняття рішень в умовах невизначеності, дослідження динамічних процесів математичних моделей екологічних система
і. Малютенко Людмила Миколаївна 38-2 математичнi формалізми для обробки та аналізу даних за умов нечіткості
і. Голік Андрій Олександрович 405 Кластеризація та класифікація, розпізнавання голосової мовної інформації, дактилем української жестової мови, програмування, алгоритми

Тематика наукових досліджень

 • топології на групах
 • комбінаторика ультрафільтрів
 • асимптотичний аналіз складних систем
 • теорія масового обслуговування
 • теорія ігор, теорія розкладів
 • системний аналіз багатоканальних стохастичних мереж
 • керовані системи масового обслуговування
 • розробка програмного забезпечення для статистичної обробки даних

Наукові проекти

 • Проект фундаментального спрямування № 11БФ015-06 "Проблеми теорії прийняття рішень та системного аналізу стохастичних мереж", 2011-2015 (замовник МОН України).
 • Проект прикладного спрямування № 11БП015-01 "Розробка інформаційної системи «Електронний університет» із застосуванням алгебраїчних та стохастичних моделей", 2009-2013 (замовник МОН України).

Публікації

 1. I. Protasov, K. Protasova Kaleidoscopical configurations. // Український математичний вiсник, (2014) 11, №1, 79–86.
 2. I. Protasov, S. Slobodianiuk On the subset combinatorics of G-spaces. // Algebra Discrete Math., (2014) 17, 98–109.
 3. I. Protasov Sparse and thin metric spaces. // Mat. Stud. (2014) 41, 92–100.
 4. T. Banach, I. Protasov, O. Sipachova Topologization of a set endowed with an action of a monoid. // Topology Appl. (2014) 169, 161–174.
 5. I. Protasov, K. Protasova Kaleidoscopical configurations. // Math. Sciences, (2014) 2000, Issue 3, 352–357.
 6. I. Protasov, S. Slobodianiuk Ultracompanions of subsets of a group. // Comment. Math. Univ. Coroline (2014) 52, 2, 257–265.
 7. T. Banakh, I. Protasov, S. Slobodianiuk Densities, submeasures and partitions of groups. // Algebra Discrete Math. (2014) 17, N2, 193-221.
 8. O. Petrenko,I. Protasov, S. Slobodianiuk Asymptotic structures of cardinals. // AGT, (2014) 15, 2,137-146.
 9. Доценко С.И., Маринич А.В. Игра в подсказу, вымогательство и угадывание в задаче оптимального выбора. // Кибернетика и Системный Анализ, (2014) 50(3), 107-116.
 10. Доценко C., Негадайлов П. Об оптимальном порядке просмотра групп в задаче выбора наилучшего элемента с групповым просмотром кандидатов. // Кибернетика и вычислительная техника, (2014) 175, 31-39.
 11. Королюк В.С., Самойленко І.В. Великі відхилення для імпульсних процесів накопичення в схемі фазового укрупнення. // Доповіді НАН України, (2014) №7, 28-35.
 12. I. Protasov Ultrafilters on metric spaces. // Topology and its Applications, (2014) 164, 207–214.
 13. Лебєдєв Є.О., Пономарьов В.Д. Про багатоканальні системи з повторними викликами сталої інтенсивності. // Доповіді НАН України, випуск №7, 2014, с.15-23.
 14. E. Lebedev, D. Ponomarov Steady state analysis of retrial queueing systems with constant retrial rate. // TOP, 2014.
ПІБ: Кабінет Наукові інтереси
п.н.с. Протасов Ігор Володимирович 220 алгебра, топологія, комбінаторика, прикладна математика
зав. НДЛ Нікітін Анатолій Володимирович 220 системний аналіз; стійкість, оптимізація розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь у скінченновимірних та гільбертових просторах
с.н.с. Доценко Сергій Іванович 220 теорія ігор, математичне моделювання
м.н.с. Пономарьов Вадим Дмитрович 709
п.і. Кучеренко Oльга Василівна 706 а математичні методи прикладної статистики; пакети програм прикладної статистики; методи та алгоритми моделювання стохастичних систем; розробка курсів дистанційного навчання по теорії ймовірностей і математичній статистиці
п.і. Лукович Oльга Василівна 709 аналіз даних, моделювання систем, програмне забезпеченням для обробки та аналізу даних
і. Усар Ірина Ярославівна 709 стохастичні системи масового обслуговування, оптимальне керування інформаційними потоками в стохастичних системах, методи розрахунку стаціонарних характеристик для систем масового обслуговування, пакети статистичних програм

Тематика наукових досліджень

 • диференціальні рівняння в частинних похідних
 • оптимальне керування системами з розподіленими параметрами
 • прикладний функціональний аналіз
 • теорія екстремальних задач
 • наближені методи
 • комп’ютерне моделювання складних процесів механіки рідини, газу та плазми
 • статистичні методи розпізнавання образів та їх застосування в медико-біологічних дослідженнях
ПІБ: Кабінет Наукові інтереси
зав. НДЛ Стеля Олег Борисович 218
с.н.с. Зуб Станіслав Сергійович 214
п.і. Ківва Тетяна Сергіївна 214
і.п. Кириченко Іван Валерійович 214
с.н.с. Сандраков Генадій Вікторович 212 асимптотичні методи, теорія усереднення, рівняння математичної фізики, математична гідродинаміка, варіаційні задачі, обчислювальна математика, моделювання, функціональний аналіз
м.н.с. Потапенко Леонід Іванович 218
п.і. Білоусова Олена Андрієвна 214
і.п. Станіславська Світлана Валентинівна 237
п.і. Сіренко Ігор Павлович 218
п.і. Рак Лариса Кирилівна 237
п.і. Сім’янчук Ірина Юріївна 236

Тематика наукових досліджень

 • оптимальне керування
 • математичне моделювання
 • спеціальні чисельні методи
 • аналіз стійкості, чутливості, керовності, спостережності, адекватності, реалізованості систем
 • оцінювання параметрів, функціоналів та розв'язків, системи зі змінною розмірністю фазового простору
 • псевдообернення матриць
 • оптимізація розподілених систем з узагальненим впливом та неповними даними

Наукові проекти

 • Проект фундаментального спрямування № 1БФ015-01 "Розвиток теорії та створення програмно-алгоритмічних засобів для моделювання, аналізу, оцінки та оптимізації складних систем в умовах невизначеності", 2011-2015 (замовник МОН України).

 • Проект фундаментального спрямування № 06БФ015-03 "Розвиток теорії та розробка технологій для моделювання, аналізу, оцінки та оптимізації складних систем" , 2006-2010 (замовник МОН України).

 • Проект прикладного спрямування № 13ДП015-03 "Натуралістична симуляція поведінки суспензій типу рідина-пігмент в реальному часі для мобільних пристроїв" , 2013 (замовник ТОВ "Самсунг Електронікс Україна Компані").

 • Проект прикладного спрямування № 10Н015-16 "Розробка програмного забезпечення конвертора електронних карт формату МР та налаштування на ПК з використанням програми перегляду", 2010-2011 (замовник ДП "Оризон-Навігація").

 • Міжнародний грант № 5240 "Нові методи дистанційного зондування хімічних та біологічних компонентів з використанням оптичних приладів" , 2011-2013 (замовник УНТЦ).

Досягнення

 • Розглядається новий тип множинних систем для дослідження задач практичної стійкості. Нові результати теорії збурення псевдо обернених та проекційних операторів дають можливість будувати ефективні процедури гіперплощинної кластеризації інформації. Розроблені нові методи та алгоритми для розв'язування актуальних задач розпізнавання образів, цифрової обробки зображень та синтезу голосу людини.

Публікації

 1. Верченко А.П. Метод автоматичного розташування написів точкових об'єктів в електронних картах, побудований на нейронній мережі Хопфілда. // Вісник Київського університету. Серія: "Фізико-математичні науки", 2014, вип.43. – С. 121-124.
 2. Гаращенко Ф.Г., Кобзар А.Ю. Сопоставление снимков панорамы на основании границ объектов. // Ж.: Компьютерная математика, 2014, № 1, – с. 46 – 53.
 3. Ляшко С.И., Стеля О.Б., Стеля И.О., Бондарь Е.С. Программное обеспечение гидрогеологической модели KRISFLOW. // Журнал обчислювальної та прикладної математики, 1(115), 2014. – с. 119-128.
 4. Гаращенко Ф.Г., Кобзар А.Ю. Интерактивное построение панорамних снимков с помощью портативних компьютеров. // Ж.:Проблемы управления и информатики, 2013, – № 45(12), с. 21-35.
 5. Кобзар А.Ю. Калібрування камери через пошук відстаней до ключових точок. // Вісник Київського університету. Серія: "Фізико-математичні науки", 2013, – вип. 1, – с. 182-185.
 6. Гаращенко Ф.Г., Кобзар А.Ю. Интерактивное построение панорамных снимков с помощью портативных компьютеров. // Ж.: Проблемы управления и информатики, 2013, – № 6, – с. 90-102.
 7. Верченко А.П. Аналіз завантаженості дороги за відео потоком. // Вісник Київського університету. Серія: "Фізико-математичні науки", 2012, – вип. 3. – с. 192-198.
 8. Кудин Г.И. Термодинамические свойства жидких сплавов системы NI-Y. // Украинский химический журнал, 2012, – вып. 2. – с. 100-103.
 9. Крак Ю.В., Кудін Г.І. Застосування методів розділення векторів ознак гіперплощиною в задачах розпізнавання елементів. // Вісник Київського університету. Серія: "Фізико-математичні науки", 2012, – вип. 2. – с. 192-198.
 10. Кудін Г.І. Про похідні псевдо обернених матриць. // Журнал обчислювальної та прикладної математики, 2012, – № 2(89). – с. 66-70.
 11. Башняков О.М., Пічкур В.В., Хітько І.В. Системні дослідження та інформаційні технології і функції Ляпунова. // Ж.: Системні дослідження та інформаційні технології. – 2012. – № 1. – С. 220-227.
 12. Кобзар А.Ю. Структура бази зображень для побудови панорамних знімків. // Вісник Київського університету. Серія: "Фізико-математичні науки", 2012, вип.4, с. 128 -131.
 13. Стеля О.Б., Стеля О.І. Програмне забезпечення комп'ютерної гідрогеологічної моделі KRISFLOW. // Журнал обчислювальної та прикладної математики, 2012, – № 2 (108). – с. 251-155.
 14. Кобзар Ю.М., Кобзар А.Ю. Модель хрупкого разрушения стержней в условиях ползучести при растяжении. // Ж.: Проблемы оптимального проектирования сооружений, 2011, – с. 162-169.
 15. Верченко А.П., Кобзар А.Ю. Алгоритм побудови панорамних знімків. // Вісник Київського університету. Серія: "Фізико-математичні науки", 2011, – вип. 3, – с. 109-114.
 16. Верченко А.П. Побудова та чисельне дослідження математичної моделі технологічного процесу подрібнення. // Вісник Київського університету. Серія: "Фізико-математичні науки", 2011, – вип. 4. – с. 61-67.
 17. Петрович В.М. Ідентифікація параметрів математичних моделей динамічних систем керування. // Ж.: Штучний інтелект. – 2011. – № 4. – с. 343-349.
 18. Верченко А.П. Використання методу множини рівнів в структурно-параметричній задачі пошуку оптимального прямокутника. // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2010. – № 4. – с. 20-31.
 19. Верченко А.П. Виділення об'єктів з цифрового зображення на основі еволюції активного полігона. // Вісник Київського університету. Серія: "Фізико-математичні науки", 2010. – № 4. – с. 90-93.
ПІБ: Кабінет Наукові інтереси
зав. НДЛ Кудін Григорій Іванович 408 структурна оптимізація в системах керування, цифрова обробка інформації засобами псевдообернення, моделювання процесів знешкодження органічних забруднювачів природного середовища, системний аналіз економічних систем при збуренні елементів моделей
с.н.с. Башняков Олександр Миколайович 412 негладка оптимізація динамічних систем, задачі практичної стійкості динамічних процесів, оптимальне керування матричними диференціальними рівняннями
п.к. Косовець Микола Андрійович 408 створення відмовостійких мультипроцесорних систем реального часу, створення інтелектуальних радарних систем, створення телекомунікаційних широкосмугових радіосистем, створення відео систем видимого, інфрачервоного та терагерцового діапазону
н.с. Куценко Ігор Анатолійович 409 розробка алгоритмів для визначення оптимальних оцінок множин практичної стійкості, створення алгоритмів структурно-параметричної та мінімаксної оптимізації в системах керування, інтерполяція та мінімаксна (Чебишевська) апроксимація неперервних та розривних функцій (поверхонь) за допомогою багатовимірного сплайну на хаотичній сітці, побудова чисельних моделей в випадку "чорного ящика", коли є лише набір інформації типу: багатовимірний вектор "входу" та відповідна йому скалярна величина “на виході”, аналіз числового ряду і прогноз за допомогою недовизначених та перевизначених систем рівнянь
н.с. Петрович Валентина Миколаївна 411 розробка та програмна реалізація алгоритмів лінійної і нелінійної ідентифікації динамічних систем, створення та програмна реалізація чисельно-аналітичних алгоритмів розв'язування задач Коші для систем диференціальних рівнянь спеціального вигляду, розробка підсистем моделювання руху літальних апаратів і технологічних процесів, застосування операцій псевдообернення матриць до задач лінійної ідентифікації, ідентифікація параметрів структурованих моделей динаміки
м.н.с. Поліщук Олександр Аркадійович 412 розпізнавання образів, цифрова обробка сигналів, системи прийняття рішень
м.н.с. Стеля Ігор Олегович 411 математичне моделювання мовного апарату людини в задачах комп'ютерного синтезу, геоінформаційні системи, бази даних, системи прийняття рішень
м.н.с. Пічкур Тетяна Олександрівна 412 фразеологічні трансформації в дискурсі сучасної німецької та австрійської друкованої реклами
п.і. Висоцький Вадим Анатолійович 409 розробляє та впроваджує сучасні інструментальні комп'ютерні засоби з метою реалізації програм по бюджетних темах лабораторії моделювання та оптимізації, проводить постійні консультації співробітників лабораторії та кафедри моделювання складних систем по загальних та специфічних питаннях, пов'язаних з роботою в різних комп'ютерних середовищах
п.і. Требіна Наталія Миколаївна 411 дослідження та моделювання множин практичної стійкості для рівнянь з нечіткою правою частиною
і. Кобзар Андрій Юрійович 409 цифрова обробка зображень, просторова реставрація об'єктів

Тематика наукових досліджень

 • системи паралельного програмування
 • локальні алгоритми на дискретних структурах
 • алгоритми асоціативно-локального пошуку в семантичних мережах
 • комп'ютерна лінгвістика
 • проблематика штучного інтелекту
 • комп'ютерна графіка
 • захист інформації в комп'ютерних мережах
 • інтелектуальні бази знань
 • розподілені обчислення
 • комп'ютерні системи підтримки дистанційного навчання
 • трансформерні технології побудови машин та механізмів
 • таймерне кодування
 • мобільні роботизовані пристрої «Екзоскелетон».

Наукові проекти

 • Проект фундаментального спрямування № 11БФ015-05 "Створення теоретичних основ методів та програмних засобів інтелектуалізації інформаційно-комунікаційних та трансформерних технологій", 2011-2015 (замовник МОН України).

 • Проект фундаментального спрямування № 06БФ015-01 "Створення теоретичних основ, методів та засобів інтелектуалізації інформаційно-комунікаційних технологій для розподілених комп'ютерних систем", 2006-2010 (замовник МОН України).

 • Проект прикладного спрямування № РД/374/20-0514 "Алгоритм розпізнавання рукописних символьних блоків для мобільних пристроїв", 2014 (замовник ТОВ "Самсунг Електронікс Україна Компані").

 • Проект прикладного спрямування № РД/381/29-0514 "Ідентифікація та аналіз іменованих сутностей тексту", 2014 (замовник ТОВ "Самсунг Електронікс Україна Компані").

 • Проект прикладного спрямування № 13ДП015-01 "Алгоритми реалістичного морфінгу для мобільних пристроїв", 2013 (замовник ТОВ "Самсунг Електронікс Україна Компані").

 • Проект прикладного спрямування № 13ДП015-02 "Ідентифікація та відстеження гетерогенних кореферентних та інших відношень між сутностями у тексті", 2013 (замовник ТОВ "Самсунг Електронікс Україна Компані").

 • Проект прикладного спрямування № 12ДП015-01 "Прототипування ефективних алгоритмів кодування даних", 2013 (замовник ТОВ "Самсунг Електронікс Україна Компані").

 • Проект прикладного спрямування № 12ДП015-02 "Прототипування алгоритмів узгодження параметрів комунікаційних каналів для груп агентів у відкритих розподілених середовищах", 2013 (замовник ТОВ "Самсунг Електронікс Україна Компані").

 • Проект прикладного спрямування № 12ДП015-03 "Прототипування та реалізація алгоритмів пошуку, відстежування та семантичної розмітки оточення понять в текстових документах", 2012 (замовник ТОВ "Самсунг Електронікс Україна Компані").

 • Проект прикладного спрямування № 12ДП015-01 "Розробка нових типів геометричного представлення об'єктів та алгоритмів для оптимальної обробки процесів деформації великих об'єктів", 2012 (замовник ТОВ "Самсунг Електронікс Україна Компані").

 • Проект прикладного спрямування № 10ДП015-04 "Дослідження, опрацювання та програмна реалізація спеціального алгоритму факторизації багаторозрядних модулів rsa", 2010-2011 (замовник Служба зовнішньої розвідки України).

 • Проект прикладного спрямування № 11ДП015-04 "Побудова системи оптимальних класифікаторів для розпізнавання об'єктів", 2011 (замовник ТОВ "Самсунг Електронікс Україна Компані").

 • Проект прикладного спрямування № 11ДП015-05 "Розробка алгоритмів для редагування (трансформації) трьохвимірних поверхонь (розтин та композиція)", 2011 (замовник ТОВ "Самсунг Електронікс Україна Компані").
ПІБ: Кабінет Наукові інтереси
зав. НДЛ Осадчий Євген Олександрович 702 трансформерні технології, таймерне кодування, мобільні роботизовані пристрої «Екзоскелетон»
с.н.с. Горбунов Олег Андрійович 702 трансформернітехнології, штучний інтелект, екзоскелетон, функціональна електростимуляція, методи фізичноїреабілітації, біологічний зворотний зв'язок, обробкавідеозображень, розробка медичних інформаційних трансформерних технологій з метою створення систем керування здоров'ям людини та їх реалізацією на практиці
п.і. Григор'єва Наталія Михайлівна 608 інформаційні системи, бази даних, складність обчислень
п.і. Веклич Олена Афанасіївна 712 бази даних, системи профілактики та реабілітації
і. Гончарова Валентина Василівна 703 бази знань, семантична обробка текстових документів
і. Провотар Тетяна Михайлівна 605 б теорія графів
і. Андрусенко Аліна Євгеніївна 703 прикладна лінгвістика, інтелектуальні бази знань