Робочі програми навчальних дисциплін

освітньо-наукової програми "Інформатика" другого (магістерського) рівня вищої освіти

для вступників 2020 та 2021 років

Код НАЗВА 1 сем 2 сем 3 сем 4 сем
Обов'язкові дисципліни
ННД.01 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності 3
ННД.02 Професійна та корпоративна етика 3
ННД.03 Психологія вищої школи 3
ННД.04 Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача 3
ННД.05 Методика викладання математики та інформатики у вищій школі 3
ННД.06 Теорія обчислень та комп'ютерні технології 5
ННД.07 Сучасні операційні системи 4
ННД.08 Інформаційні мережі 4
ННД.09 Інформаційна безпека та криптографія 4
ННД.10 Штучний інтелект 4
ННД.11 Актуальні проблеми обробки інформації в комп'ютерних системах 5
ННД.12 Формальні методи розробки програмних систем 4
ННД.13 Прикладні та композиційні логіки 4
ННД.14 Виробнича практика "Розробка програмно-інформаційних систем" 3
ННД.15 Асистентська практика 6
ННД.16 Підготовка кваліфікаційної роботи магістра 10
ДВВ.01 Командна розробка програмного продукту 3
ДВВ.02 Інтелектуальна обробка текстів 4
ДВВ.03 Актуальні проблеми "Data Mining" 4
ДВВ.04 Валідація та верифікація програмних систем 4
ДВВ.05 Розподілені системи обробки інформації 4
ДВВ.06 Курсова робота 2
Вибіркові компоненти
Згідно з п.п. 2.2.2-2.2.7 «Положення про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір дисциплін» здобувачі освіти мають безумовне право обрати навчальні дисципліни з обов’язкових та вибіркових частин навчальних планів інших спеціальностей того самого рівня, а за умови погодження із деканом факультету / директором інституту - з програм іншого рівня.
Вибір за блоками

Студент може обрати один блок навчальних дисциплін
Вибірковий блок "Інтелектуальні інформаційні технології"
ДВС.1.01 Динаміка популяційних систем 6
ДВС.1.02 Сучасні технології розробки програм 4
ДВС.1.03 Інтелектуальні технології 4
ДВС.1.04 Системи інтелектуальної обробки текстів 5
ДВС.1.05 Математичні методи комп'ютерної графіки 5
Вибірковий блок "Теорія та технологія програмування"
ДВС.2.01 Програмна інженерія 6
ДВС.2.02 Інформаційне моделювання систем 4
ДВС.2.03 Теорія табличних алгебр 4
ДВС.2.04 Інструментальні засоби та технології програмування 5
ДВС.2.05 Програмні логіки та їх застосування 5
Вибірковий блок "Інформаційні технології та системи"
ДВС.3.01 Робототехніка та системи штучного інтелекту 6
ДВС.3.02 Основи програмології 4
ДВС.3.03 Комп'ютерні алгебри 4
ДВС.3.04 Аналіз та синтез комунікаційної інформації 5
ДВС.3.05 Сучасні обчислювальні системи 5
Вибір з переліку

Перелік навчальних дисциплін для вибіркової складової та робочі програми навчальних дисциплін представлено на офіційному сайті факультету комп'ютерних наук та кібернетики: http://csc.knu.ua/uk/selected-subjects та http://csc.knu.ua/uk/programs
Вибірковий перелік 1
ДВС.4.01.01 Теорія оптимізації 3
ДВС.4.01.02 Додаткові розділи чисельних методів 3
ДВС.4.01.03 Прикладне застосування нейронних мереж 3
ДВС.4.01.04 Кластерні розрахунки 3
Вибірковий перелік 2
ДВС.4.02.01 Елементи оптимального керування 4
ДВС.4.02.02 Актуальні питання наукових обчислень 4
ДВС.4.02.03 Методи опуклої оптимізації 4
ДВС.4.02.04 Машинне навчання з підкріплюванням 4