Програми навчальних дисциплін

освітньо-наукової програми "Штучний інтелект" другого (магістерського) рівня вищої освіти

Для вступників 2019-2020 навчального року

Скорочення назв блоків:

  • ОД — блок обов'язкових дисциплін.
  • ШІ — вибірковий блок Штучний інтелект / Artificial Intelligence.
  • ВП1 — вибірковий перелік №1.
  • ВП2 — вибірковий перелік №2.
Згідно з п.п. 2.2.2-2.2.7 «Положення про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір дисциплін» здобувачі освіти мають безумовне право обрати навчальні дисципліни з обов’язкових та вибіркових частин навчальних планів інших спеціальностей того самого рівня, а за умови погодження із деканом факультету / директором інституту - з програм іншого рівня.

1-й рік

Обов'язкові дисципліни
Блок
1
Кросплатформнi та мультиплатформнi технологii / Cross-platform and multi-platform technologies
ОД
2
Професійна та корпоративна етика / professional and corporate ethics
ОД
3
Основи криптографii та захисту iнформацii / Cryptography and Information Security Fundamentals
ОД
4
Інформацiйна безпека / Inforмation security
ОД
5
Штучной iнтелект: принципи та методи / The Principles and Methods of Artificial Intelligence
ОД
6
Машинне навчання / Machine learning
ОД
7
Формальнi методи розробки програмних систем / Forмal methods in softw are development
ОД
8
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності/Methodology and Organization of Scientific Research with Intellectual Property
ОД
9
Композицiйнi лoгiкu / Compositional logics
ОД
10
Робототехнiка / Robotics
ОД
11
Розпiзнавання образiв / Pattern Recognition
ОД
12
Актуальнi проблеми «Data Mining» / Data Mining Actual Problems
ОД
13
Розподiленi системи обробки iнфopмaцii / Distributed Systems of Information Processing
ОД
14
Курсова робота / Course work
ОД

2-й рік

Обов'язкові дисципліни
Блок
1
Виробнича практики / Production practice
ОД
2
Пiдготовка квалiфiкацiйної роботи магiстра / Preparation of мaster's qualification worк
ОД
3
Комп'ютерний зiр / Image Analysis Computer Vision
ОД
4
Логiка та автоматизоване мислення / Logic and automated deduction
ОД

Вибір блоків
Блок
Блок дисциплін Штучний інтелект
1
Кластерізація та класифікація інформації/Information Clusterization and Classification
ШІ
2
Мультиагентні системи/Multi-Agent Systems
ШІ
3
Нейронні мережі/Neuron Networks
ШІ
4
Методи опуклої оптимізації/Convex Optimization Methods
ШІ
5
Бізнес-аналітика/Business Intelligence
ШІ
6
Обробка природної мови/Natural Language Processing
ШІ

Вибір переліків
Блок
Вибірковий перелік №1
1
Елементи оптимального керування/Elements of Optimal Control
ВП1
2
Методи обробки мультімедійної інформації/Multimedia Information Processing Methods
ВП2
Вибірковий перелік №2
1
Генетичні алгоритми/Genetic Algorithms
ВП2
2
Теорія ігор/Game Theory
ВП2