НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Назва навчальної дисципліни:"Студії з Прикладної Математики"
Робоча програма навчальної дисципліни
Викладач:професор Марченко Олександр Олександрович, д.ф.-м.н.

Мета дисципліни формування теоретичних знань та практичних умінь з написання наукових праць. Засвоєння методики написання наукових статей. Навчання методики викладання доповідей на наукових конференціях, симпозіумах, форумах і т.д. Навчання навичкам та культурі ведення наукових дискусій. Засвоєння навичок складання ефективних презентацій. Навчання методики написання дисертаційних робіт та авторефератів.

Дисципліна «Studies in Applied Mathematics» належить до переліку обов’язкових нормативних дисциплін. Вона забезпечує професійний та науковий розвиток, спрямована на формування концептуальних та методологічних знань у галузі інформаційних технологій, вміння критично аналізувати, оцінювати і синтезувати нові та комплексні ідеї, ефективно викладати та відстоювати власні результати, вести наукові дискусії, писати наукові тексти статей та монографій. В рамках дисципліни вивчаються основні принципи побудови наукових текстів та ефективної презентації здобутих у дослідженнях результатів. Окремої уваги у курсі приділено освітленню методики наукових досліджень та методики наукового експерименту.

Література до курсу:

  1. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. посібник / О.В. Крушельницька. — К.: Кондор, 2003. — 192 с.
  2. П'ятнииька-Позднякова І.С. Основи науковик досліджень у вищій школі: Навч. посібник / І.С. П'ятницька-Позднякова. — К., 2003. — 116 с.
  3. Білуха М.Г. Основи наукових досліджень: Підручник для студ. вузів / М.Г. Білуха. – К.: Вища школа., 1997. – 271 с.
  4. http://userweb.cs.utexas.edu/users/dahlin/professional/goodTalk.pdf
  5. https://www.elsevier.com/connect/how-to-give-a-dynamic-scientific-presentation
  6. https://www.globe.gov/web/walefemi007/home/blog/-/blogs/how-to-make-a-good-scientific-presentation
  7. https://www.northwestern.edu/climb/resources/oral-communication-skills/creating-a-presentation.html
  8. http://crosstalk.cell.com/blog/tips-for-giving-a-successful-scientific-presentation