Робочі програми навчальних дисциплін

освітньо-наукової програми "Інформатика" другого (магістерського) рівня вищої освіти

для вступників 2022-202х років

Код НАЗВА 1 сем 2 сем 3 сем 4 сем
Обов'язкові дисципліни
ОК.01 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності 3
ОК.02 Професійна та корпоративна етика 3
ОК.03 Психологія комунікації в галузі інформаційних технологій 3
ОК.04 Методика викладання математики та інформатики у вищій школі 3
ОК.05 Методи і технології розробки програмних продуктів / Methods and Technologies of Software Development (англійською мовою) 5
ОК.06 Сучасні операційні системи 4
ОК.07 Інформаційні мережі 4
ОК.08 Проєктування та супроводження баз даних та знань 4
ОК.09 Командна розробка програмного продукту / Team Software Development (англійською мовою) 3
ОК.10 Штучний інтелект 4
ОК.11 Інтелектуальна обробка текстів 4
ОК.12 Прикладні та програмно-орієнтовані логіки 4
ОК.13 Формальні методи розробки програмних систем / Formal Methods of Software Development (англійською мовою) 4
ОК.14 Валідація та верифікація програмних систем 4
ОК.15 Актуальні проблеми "Data Mining" 4
ОК.16 Актуальні проблеми обробки інформації в комп'ютерних системах 4
ОК.17 Розподілені системи обробки інформації 4
ОК.18 Науково-дослідницька практика без відриву від навчання 3 3
ОК.19 Науково-дослідницька практика з відривом від навчання 4
ОК.20 Виробнича практика 6
ОК.21 Підготовка та захист кваліфікаційної роботи магістра 6 4
Вибіркові компоненти
Згідно з п.п. 2.2.2-2.2.7 «Положення про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір дисциплін» здобувачі освіти мають безумовне право обрати навчальні дисципліни з обов’язкових та вибіркових частин навчальних планів інших спеціальностей того самого рівня, а за умови погодження із деканом факультету / директором інституту - з програм іншого рівня.
Робочі програми дисциплін, запланованих на 2023/2024 н.р., буде оприлюднено до моменту здійснення процедури вільного вибору в 2022/2023 н.р.
Вибір за блоками

Студент може обрати один блок навчальних дисциплін
Вибірковий блок "Інтелектуальні інформаційні технології"
ВК.1.01 Динаміка популяційних систем 5
ВК.1.02 Сучасні технології розробки програм 5
ВК.1.03 Системи інтелектуальної обробки текстів 5
ВК.1.04 Математичні методи комп'ютерної графіки 6
Вибірковий блок "Теорія та технологія програмування"
ВК.2.01 Програмна інженерія 5
ВК.2.02 Інформаційне моделювання систем 5
ВК.2.03 Інструментальні засоби та технології програмування 5
ВК.2.04 Програмні логіки та їх застосування 6
Вибірковий блок "Інформаційні технології та системи"
ВК.3.01 Робототехніка та системи штучного інтелекту 5
ВК.3.02 Комп'ютерні алгебри 5
ВК.3.03 Аналіз та синтез комунікаційної інформації 5
ВК.3.04 Сучасні обчислювальні системи 6
Вибірковий перелік 1
ВК.4.01.01 Теорія оптимізації 3
ВК.4.01.02 Додаткові розділи чисельних методів 3
ВК.4.01.03 Прикладне застосування нейронних мереж 3
ВК.4.01.04 Кластерні розрахунки 3
Вибірковий перелік 2
ВК.4.02.01 Інтелектуальні технології 3
ВК.4.02.02 Теорія табличних алгебр 3
ВК.4.02.03 Нечіткі логіки 3
Вибірковий перелік 3
ВК.4.03.01 Елементи оптимального керування 3
ВК.4.03.02 Актуальні питання наукових обчислень 3
ВК.4.03.03 Методи опуклої оптимізації 3
ВК.4.03.04 Машинне навчання з підкріплюванням 3