Робочі програми навчальних дисциплін

освітньо-наукової програми "Бізнес інформатика" другого (магістерського) рівня вищої освіти

для вступників 2022/2023 навчального року

Код НАЗВА 1 сем 2 сем 3 сем 4 сем
Обов'язкові дисципліни
ОК.01 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності 3
ОК.02 Професійна та корпоративна етика 3
ОК.03 Корпоративні системи 3
ОК.04 Проєктування та супроводження баз даних та знань 4
ОК.05 Дослідження та моделювання бізнес процесів на основі соціально-економічних показників 4
ОК.06 Аналіз та оптимізація ризику 4
ОК.07 Математичне моделювання динаміки інвестицій 3
ОК.08 Інноваційні технології: принцип різнотипності, теорія та практика 4
ОК.09 Фінансова математика 3
ОК.10 Методика викладання математики та інформатики у вищій школі 3
ОК.11 Іноземна мова для академічних цілей 3 3
ОК.12 Економіко-математичне моделювання 5
ОК.13 Динаміка популяційних систем 5
ОК.14 Інформаційні системи та технології 3
ОК.15 Створення та комерціалізація об'єктів інтелектуальної власності 3
ОК.16 Методи соціальних досліджень 3
ОК.17 Безпека систем критичної інфраструктури 5
ОК.18 Науково-дослідницька практика без відриву від навчання 4 2
ОК.19 Науково-дослідницька практика з відривом від навчання 4
ОК.20 Виробнича практика 6
ОК.21 Підготовка та захист випускної кваліфікаційної роботи магістра 7 3
Вибіркові компоненти
Згідно з п.п. 2.2.2-2.2.7 «Положення про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір дисциплін» здобувачі освіти мають безумовне право обрати навчальні дисципліни з обов’язкових та вибіркових частин навчальних планів інших спеціальностей того самого рівня, а за умови погодження із деканом факультету / директором інституту - з програм іншого рівня.

Робочі програми навчальних дисциплін, які заплановано на 2023/2024 н.р. буде оприлюднено до моменту здійснення процедури вільного вибору в 2022/2023 н.р.

Вибір за блоками

Студент може обрати один блок навчальних дисциплін
Блок дисциплін "Бізнес-інформатика"
ВК.3.01.01 Оптимізація процесів обслуговування та керування запасами 4
ВК.3.01.02 Інформатизація проектного бізнес-менеджменту 4
ВК.3.01.03 Математичні моделі в системах соціального та медичного страхування 3
ВК.3.01.04 Кризис-менеджмент та соціально-економічна безпека 4
Блок дисциплін "Інноваційна інформатика"
ВК.3.02.01 Прийняття рішень у фінансовій математиці 4
ВК.3.02.02 Основи кібербезпеки критичних систем 4
ВК.3.02.03 Інтелектуальні підприємства 3
ВК.3.02.04 Системна оптимізація та задачі логістики 3
Вибір з переліку

Перелік навчальних дисциплін для вибіркової складової та робочі програми навчальних дисциплін представлено на офіційному сайті факультету комп'ютерних наук та кібернетики: http://csc.knu.ua/uk/selected-subjects та http://csc.knu.ua/uk/programs
Вибірковий перелік 1
ВК.4.01.01 Кількісні моделі фінансової математики 6
ВК.4.01.02 Імовірносні та статистичні методи і моделі ринку криптовалют 6
ВК.4.01.03 Програмна інженерія 6
Вибірковий перелік 2
ВК.4.02.01 Семантика бізнес-процесів 6
ВК.4.02.02 Методи та технології для розподілених систем 6
ВК.4.02.03 Моделі та алгоритми цифрової економіки 6
Вибірковий перелік 3
ВК.4.03.01 Інструментарій розробки інформаційно-аналітичних систем 3
ВК.4.03.02 Розробка інтелектуальних інформаційних систем 3
ВК.4.03.03 Методи опуклої оптимізації/Convex Optimization Methods 3