Робочі програми навчальних дисциплін

освітньо-наукової програми "Бізнес-інформатика" другого (магістерського) рівня вищої освіти

для вступників 2021 року

Код НАЗВА 1 сем 2 сем 3 сем 4 сем
Обов'язкові дисципліни
ННД.01 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності 3
ННД.02 Професійна та корпоративна етика 3
ННД.03 Психологія вищої школи 3
ННД.04 Методика викладання математики та інформатики у вищій школі 3
ННД.05 Корпоративні системи 3
ННД.06 Методи об'єктно-орієнтованого програмування 4
ННД.07 Дослідження та моделювання бізнес процесів на основі соціальноекономічних показників 6
ННД.08 Аналіз та оптимізація ризику 6
ННД.09 Математичне моделювання динаміки інвестицій 3
ННД.10 Інноваційні технології: принцип різнотипності, теорія та практика 5
ННД.11 Фінансова математика 3
ННД.12 Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача 3
ННД.13 Підготовка та захист випускної кваліфікаційної роботи магістра 10
ННД.15 Виробнича практика "Інтелектуалізація бізнес процесів та креативний інформаційний менеджемент" 7
ДВВ.01 Економіко-математичне моделювання 6
ДВВ.02 Динаміка популяційних систем 5
ДВВ.03 Інформаційні системи та технології 3
ДВВ.04 Створення та комерціалізація об'єктів інтелектуальної власності 3
ДВВ.05 Методи соціальних досліджень 3
ДВВ.06 Безпека систем критичної інфраструктури 6
Вибіркові компоненти
Згідно з п.п. 2.2.2-2.2.7 «Положення про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір дисциплін» здобувачі освіти мають безумовне право обрати навчальні дисципліни з обов’язкових та вибіркових частин навчальних планів інших спеціальностей того самого рівня, а за умови погодження із деканом факультету / директором інституту - з програм іншого рівня.
Вибір за блоками

Студент може обрати один блок навчальних дисциплін
Блок дисциплін "Інноваційна інформатика"
ДВС.3.01.01 Прийняття рішень у фінансовій математиці 4
ДВС.3.01.02 Основи кібербезпеки критичних систем 4
ДВС.3.01.03 Інтелектуальні підприємства 4
ДВС.3.01.04 Системна оптимізація та задачі логістики 4
ДВС.3.01.05 Розробка інтелектуальних інформаційних систем 4
Блок дисциплін "Бізнес-інформатика"
ДВС.3.02.01 Оптимізація процесів обслуговування та керування запасами 4
ДВС.3.02.02 Інформатизація проектного бізнес-менеджменту 4
ДВС.3.02.03 Математичні моделі в системах соціального та медичного страхування 4
ДВС.3.02.04 Кризис-менеджмент та соціально-економічна безпека 4
ДВС.3.02.05 Інструментарій розробки інформаційно-аналітичних систем 4
Вибір з переліку

Перелік навчальних дисциплін для вибіркової складової та робочі програми навчальних дисциплін представлено на офіційному сайті факультету комп'ютерних наук та кібернетики: http://csc.knu.ua/uk/selected-subjects та http://csc.knu.ua/uk/programs
Вибірковий перелік 1
ДВС.3.03.01 Кількісні моделі фінансової математики 6
ДВС.3.03.02 Імовірносні та статистичні методи і моделі ринку криптовалют 6
ДВС.3.03.03 Програмна інженерія 6
Вибірковий перелік 2
ДВС.3.04.01 Семантика бізнес-процесів 6
ДВС.3.04.02 Методи та технології для розподілених систем 6
ДВС.3.04.03 Моделі та алгоритми цифрової економіки 6