Робочі програми навчальних дисциплін

освітньо-професійної програми "Інформатика" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

За навчальним планом 2022 року (для вступників 2022 року)

Код НАЗВА 1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 7 сем 8 сем
Обов'язкові дисципліни
ОК.01 Вступ до університетських студій 2
ОК.02 Українська та зарубіжна культура 3
ОК.03 Філософія 4
ОК.04 Соціально-політичні студії 2
ОК.05 Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності 3
ОК.06 Іноземна мова 4 5
ОК.07 Іноземна мова для академічних цілей та за професійним спрямуванням 3 3 2
ОК.08 Науковий образ світу 3
ОК.09 Екологічні й економічні процеси та їх моделювання 3
ОК.10 Алгебра та геометрія 5 6
ОК.11 Математичний аналіз 6 7
ОК.12 Дискретна математика 4 4
ОК.13 Програмування 4 6
ОК.14 Математична логіка 5
ОК.15 Теорія алгоритмів 5
ОК.16 Об'єктно-орієнтоване програмування 4
ОК.17 Інструментальні середовища та технології програмування 5
ОК.18 Бази даних та інформаційні системи 6
ОК.19 Системне програмування 4
ОК.20 Інформаційні технології 4
ОК.21 Теорія прийняття рішень 4
ОК.22 Виробнича практика 8
ОК.23 Підготовка кваліфікаційної роботи бакалавра 6
ОК.25 Диференціальні рівняння 5
ОК.26 Теорія ймовірностей 3
ОК.27 Математична статистика 4
ОК.28 Дослідження операцій 8
ОК.29 Архітектура обчислювальних систем та комп'ютерні мережі 4
ОК.30 Чисельні методи 4
ОК.31 Теорія програмування 4
ОК.32 Алгебраїчні структури, криптографія та захист інформації 3
ОК.33 Обчислювальна геометрія та комп'ютерна графіка 4
ОК.34 Теорія керування та основи робототехніки 4
ОК.35 Розподілене та паралельне програмування 3
ОК.36 Інтелектуальні системи 4
Вибіркові компоненти
Згідно з п.п. 2.2.2-2.2.7 «Положення про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір дисциплін» здобувачі освіти мають безумовне право обрати навчальні дисципліни з обов’язкових та вибіркових частин навчальних планів інших спеціальностей того самого рівня, а за умови погодження із деканом факультету / директором інституту - з програм іншого рівня.
Вибір за блоками

Студент може обрати один блок навчальних дисциплін
Вибірковий блок "Інтелектуальні інформаційні технології"
ВК.1.01 Основи квантових обчислень 4
ВК.1.02 Побудова та аналіз алгоритмів 4
ВК.1.03 Основи криптографії 4
ВК.1.04 Основи комп'ютерної лінгвістики 4
ВК.1.05 Прикладні алгоритми 3
ВК.1.06 Нейронні мережі 3
ВК.1.07 Основи розпізнавання образів 3
ВК.1.08 Системи паралельного програмування 4
ВК.1.09 Сучасні технології машинного навчання 4
ВК.1.10 Курсова робота 2
Вибірковий блок "Теорія та технологія програмування"
ВК.2.01 WEB-технології 4
ВК.2.02 Методи специфікації та верифікації програм 4
ВК.2.03 Парадигми та технології програмування 4
ВК.2.04 Інформаційні технології та правовий захист 4
ВК.2.05 Методи паралельних обчислень 3
ВК.2.06 Основи Data Mining 3
ВК.2.07 Soft Skills в інформаційних технологіях 3
ВК.2.08 Розробка ПЗ під мобільні платформи 4
ВК.2.09 Основи управління IT-проектами 4
ВК.2.10 Курсова робота 2
Вибірковий блок "Інформаційні технології та системи"
ВК.3.01 Формальні мови та автомати 4
ВК.3.02 Стохастичні алгоритми 4
ВК.3.03 Технології розроблення програмного забезпечення 4
ВК.3.04 Інтелектуальний аналіз фінансових даних 4
ВК.3.05 Інтелектуальна обробка даних 3
ВК.3.06 Проблеми штучного інтелекту 3
ВК.3.07 Операційні системи з розподілом часу 3
ВК.3.08 Нейромережі та нейрообчислення 4
ВК.3.09 Розпізнавання образів та аналіз сцен 4
ВК.3.10 Курсова робота 2
Вибір з переліку

Перелік навчальних дисциплін для вибіркової складової та робочі програми навчальних дисциплін представлено на офіційному сайті факультету комп'ютерних наук та кібернетики: http://csc.knu.ua/uk/selected-subjects та http://csc.knu.ua/uk/programs
Вибірковий перелік 1
ВК.4.01.01 Функціональний аналіз 3
ВК.4.01.02 Програмування мовою C++. Додаткові розділи 3
ВК.4.01.03 Дискретна математика. Додаткові розділи 3
Вибірковий перелік 2
ВК.4.02.01 Методи ущільнення та пошуку даних 4
ВК.4.02.02 Алгоритміка 4
Вибірковий перелік 3
ВК.4.03.01 Математичні методи обробки інформації 3
ВК.4.03.02 Аналіз даних 3
ВК.4.03.03 Сучасні технології баз даних 3
Вибірковий перелік 4
ВК.4.04.01 Операційні системи для мобільних платформ 3
ВК.4.04.02 Unix-подібні операційні системи 3
ВК.4.04.03 Фреймворки для розроблення комп'ютерних ігор 3
Вибірковий перелік 5
ВК.4.05.01 Хмарні обчислення 3
ВК.4.05.02 Розподілені обчислення 3
ВК.4.05.03 Моделі та методи віртуальної реальності 3
Вибірковий перелік 6
ВК.4.06.01 Математичне моделювання 3
ВК.4.06.02 Статистичне моделвання в задачах штучного інтелекту 3
ВК.4.06.03 Методи моделювання систем 3
ВК.4.06.04 Розпізнавання жестів з використанням нейромереж 3
Вибірковий перелік 7
ВК.4.07.01 Інформаційні технології в менеджменті 3
ВК.4.07.02 Телекомунікаційні технології 3
ВК.4.07.03 Чисельні методи в інженерних дослідженнях 3
ВК.4.07.04 Комп'ютерне моделювання та обчислювальний експеримент 3
ВК.4.07.05 Методи комунікативної взаємодії 3
Вибірковий перелік 8
ВК.4.08.01 Проблеми рефакторингу 3
ВК.4.08.02 Розробка бізнес-аналітичних систем 3
ВК.4.08.03 Природні людино-комп'ютерні інтерфейси 3