Робочі програми навчальних дисциплін

освітньо-професійної програми "Інформатика" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

За навчальним планом 2020 року (для вступників 2020 та 2021 років)

Код НАЗВА 1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 7 сем 8 сем
Обов'язкові дисципліни
ОК.01 Вступ до університетських студій 2
ОК.02 Українська та зарубіжна культура 3
ОК.03 Філософія 4
ОК.04 Соціально-політичні студії 2
ОК.05 Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності 3
ОК.06 Іноземна мова 7 7 1
ОК.08 Науковий образ світу 3
ОК.09 Екологічні й економічні процеси та їх моделювання 3
ОК.10 Алгебра та геометрія 5 7
ОК.11 Математичний аналіз 6 8
ОК.12 Дискретна математика 4 4
ОК.13 Програмування 4 6
ОК.14 Математична логіка 6
ОК.15 Теорія алгоритмів 5
ОК.16 Об'єктно-орієнтоване програмування 4
ОК.17 Інструментальні середовища та технології програмування 5
ОК.18 Бази даних та інформаційні системи 5
ОК.19 Системне програмування 4
ОК.20 Інформаційні технології 4
ОК.21 Теорія прийняття рішень 4
ОК.22 Виробнича практика 8
ОК.23 Підготовка кваліфікаційної роботи бакалавра 6
ОК.25 Диференціальні рівняння 6
ОК.26 Теорія ймовірностей 4
ОК.27 Математична статистика 3
ОК.28 Основи дослідження операцій 4
ОК.29 Дослідження операцій 4
ОК.30 Архітектура обчислювальних систем та комп'ютерні мережі 4
ОК.31 Чисельні методи 3
ОК.32 Теорія програмування 4
ОК.33 Алгебраїчні структури, криптографія та захист інформації 4
ОК.34 Обчислювальна геометрія та комп'ютерна графіка 4
ОК.35 Теорія керування та основи робототехніки 3
ОК.36 Розподілене та паралельне програмування 3
ОК.37 Інтелектуальні системи 4
Вибіркові компоненти
Згідно з п.п. 2.2.2-2.2.7 «Положення про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір дисциплін» здобувачі освіти мають безумовне право обрати навчальні дисципліни з обов’язкових та вибіркових частин навчальних планів інших спеціальностей того самого рівня, а за умови погодження із деканом факультету / директором інституту - з програм іншого рівня.
Вибір за блоками

Студент може обрати один блок навчальних дисциплін
Вибірковий блок "Інтелектуальні інформаційні технології"
ВК.1.01 Основи квантових обчислень 3
ВК.1.02 Побудова та аналіз алгоритмів 3
ВК.1.03 Основи криптографії 4
ВК.1.04 Основи комп'ютерної лінгвістики 4
ВК.1.05 Нейронні мережі 4
ВК.1.06 Складність алгоритмів 4
ВК.1.07 Сучасні технології машинного навчання 4
ВК.1.08 Системи паралельного програмування 4
ВК.1.09 Проблеми рефакторингу 3
ВК.1.10 Основи розпізнавання образів 3
ВК.1.11 Курсова робота 2
Вибірковий блок "Теорія та технологія програмування"
ВК.2.01 WEB-технології 3
ВК.2.02 Методи специфікації та верифікації програм 3
ВК.2.03 Парадигми та технології програмування 4
ВК.2.04 Методи паралельних обчислень 4
ВК.2.05 Розробка ПЗ під мобільні платформи 4
ВК.2.06 Основи управління IT-проектами 4
ВК.2.07 Основи Data Mining 4
ВК.2.08 Розробка бізнес-аналітичних систем 4
ВК.2.09 Soft Skills в інформаційних технологіях 3
ВК.2.10 Інформаційні технології та правовий захист 3
ВК.2.11 Курсова робота 2
Вибірковий блок "Інформаційні технології та системи"
ВК.3.01 Парадигми програмування 3
ВК.3.02 Автомати та формальні мови 3
ВК.3.03 Структури даних і алгоритми 4
ВК.3.04 Інтелектуальна обробка даних 4
ВК.3.05 Розробка програмного забезпечення 4
ВК.3.06 Проблеми штучного інтелекту 4
ВК.3.07 Розпізнавання образів та аналіз сцен 4
ВК.3.08 Нейромережі та нейрообчислення 4
ВК.3.09 Операційні системи з розподілом часу 3
ВК.3.10 Природні людинокомп’ютерні інтерфейси 3
ВК.3.11 Курсова робота 2
Вибір з переліку

Перелік навчальних дисциплін для вибіркової складової та робочі програми навчальних дисциплін представлено на офіційному сайті факультету комп'ютерних наук та кібернетики: http://csc.knu.ua/uk/selected-subjects та http://csc.knu.ua/uk/programs
Вибірковий перелік 1
ВК.4.01.01 Алгоритміка 4
ВК.4.01.02 Прикладні алгоритми 4
ВК.4.01.03 Функціональний аналіз 4
Вибірковий перелік 2
ВК.4.02.01 Комп'ютерне моделювання та обчислювальний експеримент 3
ВК.4.02.02 Чисельні методи в інженерних дослідженнях 3
ВК.4.02.03 Прикладні задачі стійкості 3
Вибірковий перелік 3
ВК.4.03.01 Аналіз даних 3
ВК.4.03.02 Математичні методи обробки інформації 3
ВК.4.03.03 Сучасні технології баз даних 3
ВК.4.03.04 Інтелектуальний аналіз фінансових даних 3
Вибірковий перелік 4
ВК.4.04.01 Операційні системи для мобільних платформ 3
ВК.4.04.02 Unix-подібні операційні системи 3
ВК.4.04.03 Стохастичні алгоритми 3
Вибірковий перелік 5
ВК.4.05.01 Математичне моделювання 3
ВК.4.05.02 Методи моделювання систем 3
ВК.4.05.03 Статистичне моделювання в задачах штучного інтелекту 3
Вибірковий перелік 6
ВК.4.06.01 Хмарні обчислення 3
ВК.4.06.02 Розподілені обчислення 3
ВК.4.06.03 Розпізнавання жестів з використанням нейромереж 3
Вибірковий перелік 7
ВК.4.07.01 Інформаційні технології в менеджменті 3
ВК.4.07.02 Телекомунікаційні технології 3
ВК.4.07.03 Методи комунікативної взаємодії 3