Робочі програми навчальних дисциплін

освітньо-наукової програми "Системи і методи прийняття рішень" другого (магістерського) рівня вищої освіти

на 2023/2024 навчальний рік

Код НАЗВА 1 сем 2 сем 3 сем 4 сем
Обов'язкові дисципліни
ОК.01 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності 3
ОК.02 Професійна та корпоративна етика 3
ОК.03 Педагогіка і психологія вищої школи 3
ОК.04 Методика викладання математики та інформатики у вищій школі 3
ОК.05 Статистична теорія прийняття рішень 3
ОК.06 Теорія екстремальних задач 4
ОК.07 Математика фінансів 3
ОК.08 Іноземна мова для академічних цілей 3 3
ОК.09 Обчислювальна геометрія та комп'ютерна графіка 3
ОК.10 Сучасні технології програмування 6
ОК.11 Системи підтримки прийняття рішень 6
ОК.12 Корпоративні системи 4
ОК.13 Виробнича практика з відривом від навчання 4
ОК.14 Асистентська практика 3
ОК.15 Підготовка кваліфікаційної роботи магістра 5 3
ОК.17 Задачі прикладного системного аналізу 4
ОК.18 Аналіз та оптимізація ризику 3
ОК.19 Невизначеність та групування інформації 4
ОК.20 Мережі масового обслуговування 3
ОК.21 Байєсовські мережі 4
ОК.22 Математичні моделі страхових та персійних схем 3
ОК.23 Виробнича практика без відриву від навчання 2
ОК.24 Курсова робота 4
Вибіркові компоненти
Згідно з п.п. 2.2.2-2.2.7 «Положення про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір дисциплін» здобувачі освіти мають безумовне право обрати навчальні дисципліни з обов’язкових та вибіркових частин навчальних планів інших спеціальностей того самого рівня, а за умови погодження із деканом факультету / директором інституту - з програм іншого рівня.
Вибір за блоками

Студент може обрати один блок навчальних дисциплін
Блок дисциплін "Системний аналіз та прийняття рішень"
ВК.1.01 Системний аналіз у популяційній динаміці 6
ВК.1.02 Прикладні задачі теорії прийняття рішень 3
Блок дисциплін "Стохастичний аналіз систем"
ВК.2.01 Керовані випадкові процеси 3
ВК.2.02 Сучасні методи у фінансовій математиці 6
Вибір з переліку

Перелік навчальних дисциплін для вибіркової складової та робочі програми навчальних дисциплін представлено на офіційному сайті факультету комп'ютерних наук та кібернетики: http://csc.knu.ua/uk/selected-subjects та http://csc.knu.ua/uk/programs
Вибірковий перелік 1
ВК.3.01.01 Сучасні проблеми та методи машинного навчання 4
ВК.3.01.02 Статистика випадкових процесів 4
ВК.3.01.03 Методи недиференційованої оптимізації 4
Вибірковий перелік 2
ВК.3.02.01 Сучасні хмарні технології та сервіси 4
ВК.3.02.02 Системний аналіз та прогнозування ринку криптовалют 4
ВК.3.02.03 Вибіркові розділи теорії нечітких множин 4
Вибірковий перелік 3
ВК.3.03.01 Інформаційно-аналітичні системи 4
ВК.3.03.02 Управління IT проектами 4
ВК.3.03.03 Вибіркові розділи системної оптимізації 4
Вибірковий перелік 4
ВК.3.04.01 Сучасні проблеми системного аналізу 6
ВК.3.04.02 Прикладні методи аналізу та моделювання процесів з нелінійною динамікою 6
ВК.3.04.03 Керування та обробка сигналів 6
Вибірковий перелік 5
ВК.3.05.01 Інтелектуальний аналіз даних 4
ВК.3.05.02 Часові ряди: аналіз та прогноз 4
ВК.3.05.03 Алгоритми класифікації 4