Робочі програми навчальних дисциплін

освітньо-наукової програми "Системи і методи прийняття рішень" другого (магістерського) рівня вищої освіти

на 2022/2023 навчальний рік

Код НАЗВА 1 сем 2 сем 3 сем 4 сем
Обов'язкові дисципліни
ОК.01 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності 3
ОК.02 Професійна та корпоративна етика 3
ОК.03 Педагогіка і психологія вищої школи 3
ОК.04 Методика викладання математики та інформатики у вищій школі 3
ОК.05 Статистична теорія прийняття рішень 3
ОК.06 Теорія екстремальних задач 4
ОК.07 Математика фінансів 3
ОК.08 Іноземна мова для академічних цілей 3 3
ОК.09 Обчислювальна геометрія та комп'ютерна графіка 3
ОК.10 Сучасні технології програмування 6
ОК.11 Системи підтримки прийняття рішень 6
ОК.12 Корпоративні системи 4
ОК.13 Виробнича практика з відривом від навчання 4
ОК.14 Асистентська практика 3
ОК.15 Підготовка кваліфікаційної роботи магістра 5 3
ОК.17 Задачі прикладного системного аналізу 4
ОК.18 Аналіз та оптимізація ризику 3
ОК.19 Невизначеність та групування інформації 4
ОК.20 Мережі масового обслуговування 3
ОК.21 Байєсівські мережі 4
ОК.22 Математичні моделі страхових та пенсійних схем 3
ОК.23 Виробнича практика без відриву від навчання 2
ОК.24 Курсова робота 4
Вибіркові компоненти
Згідно з п. 3.7 "Положення про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка" у межах обсягу вибіркової складової здобувач освіти має право обирати освітні компоненти самостійно, не обмежуючись пропозиціями навчального плану програми, на якій він навчається.
Вибір за блоками

Студент може обрати один блок навчальних дисциплін
Блок дисциплін "Системний аналіз та прийняття рішень"
ВК.1.01 Системний аналіз у популяційній динаміці 6
ВК.1.02 Прикладні задачі теорії прийняття рішень 3
Блок дисциплін "Стохастичний аналіз систем"
ВК.2.01 Керовані випадкові процеси 3
ВК.2.02 Сучасні методи у фінансовій математиці 6
Вибір з переліку

Перелік навчальних дисциплін для вибіркової складової та робочі програми навчальних дисциплін представлено на офіційному сайті факультету комп'ютерних наук та кібернетики: http://csc.knu.ua/uk/selected-subjects та http://csc.knu.ua/uk/programs
Вибірковий перелік 1
ВК.3.01.01 Сучасні проблеми та методи машинного навчання 4
ВК.3.01.02 Статистика випадкових процесів 4
ВК.3.01.03 Методи недиференційованої оптимізації 4
Вибірковий перелік 2
ВК.3.02.01 Сучасні хмарні технології та сервіси 4
ВК.3.02.02 Системний аналіз та прогнозування ринку криптовалют 4
ВК.3.02.03 Вибіркові розділи теорії нечітких множин 4
Вибірковий перелік 3
ВК.3.03.01 Інформаційно-аналітичні системи 4
ВК.3.03.02 Управління IT проєктами 4
ВК.3.03.03 Вибіркові розділи системної оптимізації 4
Вибірковий перелік 4
ВК.3.04.01 Сучасні проблеми системного аналізу 6
ВК.3.04.02 Прикладні методи аналізу та моделювання процесів з нелінійною динамікою 6
ВК.3.04.03 Керування та обробка сигналів 6
Вибірковий перелік 5
ВК.3.05.01 Інтелектуальний аналіз даних 4
ВК.3.05.02 Часові ряди: аналіз та прогноз 4
ВК.3.05.03 Алгоритми класифікації 4