Робочі програми навчальних дисциплін

освітньо-професійної програми "Інформатика" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

на 2023-2024 навчальний рік

Код НАЗВА 1 с. (2023 рік вступу) 2 с. (2023 рік вступу) 3 с. (2022 рік вступу) 4 с. (2022 рік вступу) 5 с. (2021 рік вступу) 6 с. (2021 рік вступу) 7 с. (2020 рік вступу) 8 с. (2020 рік вступу)
Обов'язкові дисципліни
ОК.01 Вступ до університетських студій 2
ОК.02 Українська та зарубіжна культура 3
ОК.03 Філософія 4
ОК.04 Соціально-політичні студії 2 2
ОК.05 Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності 3
ОК.06 Іноземна мова 4 5
ОК.07 Іноземна мова для академічних цілей та за професійним спрямуванням 3 3
ОК.08 Науковий образ світу 3
ОК.09 Екологічні й економічні процеси та їх моделювання 3
ОК.10 Алгебра та геометрія 5 6
ОК.11 Математичний аналіз 6 7
ОК.12 Дискретна математика 4 4
ОК.13 Програмування 4 6
ОК.14 Математична логіка 5
ОК.15 Теорія алгоритмів 5
ОК.16 Об'єктно-орієнтоване програмування 4
ОК.17 Інструментальні середовища та технології програмування 5
ОК.18 Бази даних та інформаційні системи 6
ОК.19 Системне програмування 4
ОК.20 Інформаційні технології 4
ОК.21 Теорія прийняття рішень 4
ОК.22 Виробнича практика 8
ОК.23 Підготовка кваліфікаційної роботи бакалавра 6
ОК.25 Диференціальні рівняння 5
ОК.26 Теорія ймовірностей 3
ОК.27 Математична статистика 4
ОК.28 Дослідження операцій 8
ОК.29 Архітектура обчислювальних систем та комп'ютерні мережі 4
ОК.30 Чисельні методи (в цьому навчальному році відсутні)
ОК.31 Теорія програмування 4
ОК.32 Алгебраїчні структури, криптографія та захист інформації 3
ОК.33 Обчислювальна геометрія та комп'ютерна графіка 4
ОК.34 Теорія керування та основи робототехніки 4
ОК.35 Розподілене та паралельне програмування 3
ОК.36 Інтелектуальні системи 4
Вибіркові компоненти
Згідно з п. 3.7 "Положення про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка" у межах обсягу вибіркової складової здобувач освіти має право обирати освітні компоненти самостійно, не обмежуючись пропозиціями навчального плану програми, на якій він навчається.
Вибір за блоками

Студент може обрати один блок навчальних дисциплін
Вибірковий блок "Інтелектуальні інформаційні технології"
ВК.1.01 Основи квантових обчислень 4
ВК.1.02 Побудова та аналіз алгоритмів 4
ВК.1.03 Основи криптографії 4
ВК.1.04 Основи комп'ютерної лінгвістики 4
ВК.1.05 Нейронні мережі 4
ВК.1.06 Складність алгоритмів 4
ВК.1.07 Сучасні технології машинного навчання 4
ВК.1.08 Системи паралельного програмування 4
ВК.1.09 Проблеми рефакторингу 3
ВК.1.10 Основи розпізнавання образів 3
ВК.1.11 Курсова робота 2
Вибірковий блок "Теорія та технологія програмування"
ВК.2.01 WEB-технології 4
ВК.2.02 Методи специфікації та верифікації програм 4
ВК.2.03 Парадигми та технології програмування 4
ВК.2.04 Методи паралельних обчислень 4
ВК.2.05 Розробка ПЗ під мобільні платформи 4
ВК.2.06 Основи управління IT-проектами 4
ВК.2.07 Основи Data Mining 4
ВК.2.08 Розробка бізнес-аналітичних систем 4
ВК.2.09 Soft Skills в інформаційних технологіях 3
ВК.2.10 Інформаційні технології та правовий захист 3
ВК.2.11 Курсова робота 2
Вибірковий блок "Інформаційні технології та системи"
ВК.3.01 Парадигми програмування 3
ВК.3.02 Автомати і формальні мови 3
ВК.3.03 Структури даних і алгоритми 4
ВК.3.04 Інтелектуальна обробка даних 4
ВК.3.05 Розробка програмного забезпечення 4
ВК.3.06 Проблеми штучного інтелекту 4
ВК.3.07 Розпізнавання образів та аналіз сцен 4
ВК.3.08 Нейромережі та нейрообчислення 4
ВК.3.09 Операційні системи з розподілом часу 3
ВК.3.10 Природні людинокомп’ютерні інтерфейси 3
ВК.3.11 Курсова робота 2
Вибір з переліку

Перелік навчальних дисциплін для вибіркової складової та робочі програми навчальних дисциплін представлено на офіційному сайті факультету комп'ютерних наук та кібернетики: http://csc.knu.ua/uk/selected-subjects та http://csc.knu.ua/uk/programs
Вибірковий перелік 1
ВК.4.01.01 Функціональний аналіз 3
ВК.4.01.02 Програмування мовою C++. Додаткові розділи 3
ВК.4.01.03 Дискретна математика. Додаткові розділи 3
Вибірковий перелік 2 (для вступників 2022 року)
ВК.4.02.01 Методи ущільнення та пошуку даних 4
ВК.4.02.02 Алгоритміка 4
Вибірковий перелік 2 (для вступників 2021 року)
ВК.4.02.01 Комп’ютерне моделювання та обчислювальний експеримент 3
ВК.4.02.02 Чисельні методи в наукових та інженерних дослідженнях 3
ВК.4.02.03 Прикладні задачі стійкості 3
Вибірковий перелік 3
ВК.4.03.01 Аналіз даних 3
ВК.4.03.02 Математичні методи обробки інформації 3
ВК.4.03.03 Сучасні технології баз даних 3
ВК.4.03.04 Інтелектуальний аналіз фінансових даних 3
Вибірковий перелік 4
ВК.4.04.01 Операційні системи для мобільних платформ 3
ВК.4.04.02 Unix-подібні операційні системи 3
ВК.4.04.03 Стохастичні алгоритми 3
Вибірковий перелік 5
ВК.4.05.01 Математичне моделювання 3
ВК.4.05.02 Методи моделювання систем 3
ВК.4.05.03 Статистичне моделювання в задачах штучного інтелекту 3
Вибірковий перелік 6
ВК.4.06.01 Хмарні обчислення 3
ВК.4.06.02 Розподілені обчислення 3
ВК.4.06.03 Розпізнавання жестів з використанням нейромереж 3
Вибірковий перелік 7
ВК.4.07.01 Інформаційні технології в менеджменті 3
ВК.4.07.02 Телекомунікаційні технології 3
ВК.4.07.03 Методи комунікативної взаємодії 3