Русіна Наталія Геннадіївна
доцент

Інформація

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Звання:
Аудиторія: 603
Телефон: (044)521-33-45
E-mail: rusina@knu.ua
Наукові інтереси: формування інформатичних компетентностей, розробка інформаційних систем для дистанційного навчання, тестовий інструментарій, дослідження методів специфікації та верифікації програмних систем

Читає курси:

1. Основи інформатики, бакалавр, 1 курс, факультет філології, спеціальність «прикладна лінгвістика», лекційні та лабораторні заняття.

2. Об’єктно-орієнтоване програмування, бакалавр, 2 курс, лабораторні заняття. 

3. Теорія алгоритмів та математична логіка, бакалавр, 2 курс, практичні заняття.

4. Інструментальні середовища та технології програмування, бакалавр, 2 курс, лабораторні заняття.

5. Валідація та верифікація програмних систем, магістр, 1 курс, лабораторні заняття.

Публікації:

 1. Русіна Н.Г., Яресько Т.В. Методична розробка для студентів спеціальності «Правознавство»: «Сучасні інформаційні технології» // Сучасні інформаційні технології: методична розробка для студентів спеціальності 6.030401/ Н.Г. Русіна, Т.В. Яресько. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», - 2013. – 112 с.
 2. Русіна Н.Г., Яресько Т.В. Навчально-методичний посібник «Сучасні інформаційні технології» для студентів спеціальності «Правознавство» (6.030401) // Навчально-методичний посібник «Сучасні інформаційні технології» для студентів спеціальності «Правознавство» (6.030401)/ Русіна Н.Г., Яресько Т.В. – СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф» ™ – Луцьк: 2015. – 104 с.
 3. Русіна Н.Г. Особливості навчання сучасних інформаційних технологій студентів юридичних спеціальностей // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред. Мартинюк М.Т.]. – Умань: ПП Жовтий, 2011. – Ч.3. – С.225-230.
 4. Русіна Н.Г. Дистанційне навчання у вищих навчальних закладах юридичних спеціальностей // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 28: збірник наукових праць / за ред. В.П.Сергієнка. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – С.201-207.
 5. Русіна Н.Г. Інформаційна культура майбутніх юристів // Вісник Черкаського національного університету / за ред. А.І. Кузьмінського та інші. – Вип. 36 (249). – Черкаси: ЧНУ, 2012. – С.96-100. – (Серія педагогічні науки).
 6. Русіна Н.Г. Психологічний стан очікування результатів оцінювання знань студентами юридичних факультетів // Науково-методичний журнал Соціальна робота в Україні: теорія і практик / за ред. С.В. Толстоухової та інші - №3-4. – Київ: «Аспект-Поліграф», 2012. - С.134-146.
 7. Бодненко Т.В., Плакцій С.П., Осадча О.М., Русіна Н.Г Упровадження тесту ТЗНК у систему ЗНО в Україні // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 41: збірник наукових праць / за ред. проф. В.П.Сергієнка. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. – С. 7-12.
 8. Русіна Н.Г. Сучасний стан навчання інформаційних технологій студентів юридичних факультетів // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / за ред. І.О. Смолюк та інші. – Вип. 7 (256). – Луцьк: СНУ, 2013. – С. 70-74. – (Серія: Педагогічні науки).
 9. Русіна Н.Г. Методика вивчення теми «Українські законодавчі інформаційні бази даних» для студентів юридичних факультетів // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка / за ред. М.О.Носко . - Вип. 113. – Чернігів: ЧНПУ, 2013. – С.144-150. - (Серія: Педагогічні науки)
 10. Русіна Н.Г. Тенденції використання правових пошукових систем майбутніми юристами // Інформаційні технології в юриспруденції: юридична освіта, детективознавство, криміналістика, судова експертологія, ядерна безпека, грід-технології, судочинство. Зб.наук.пр. Міжнар. наук.-прак.конф. / Київський ун-т права НАН України; [редкол.: Шемшученко Ю.С. та інші]. – К.: Унів.вид-во «Пульсари», 2013. – С.29-34.
 11. Rusina N. The course “Modern information technologies” as a part educational and professional preparation of future lawyers in higher education institutions // Proceeding of the 3rd European Conference on Education and Applied Psychology (July 28, 2014). «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2014. - P. 20-26
 12. Русіна Н.Г. Формування інформатичних компетентностей у майбутніх правознавців // Вісник Черкаського національного університету / за ред. А.І. Кузьмінського та інші. – Вип. 26 (319). – Черкаси: ЧНУ, 2014. – С.90-95. – (Серія: Педагогічні науки).
 13. Бодненко Т.В., Русіна Н.Г. Оцінювання знань студентів у вищих навчальних закладах // Международная научная конференція «Современные проблемы науки и образования - 2015» (январь 2015) / Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(20), Issue 40, Budapest, 2015- Будапешт. – 2015 Р. 21-24
 14. Русіна Н.Г. Аналіз результатів педагогічного експерименту формування інформатичних компетентностей у майбутніх правознавців // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. - №15 (22). – С.165-170.

Curriculum Vitae